Informacijske usluge (web aplikacije, sigurnost, RFID)

izv. prof. dr. sc. Marin Vuković
 

Web programiranje
Implementacija web-aplikacija različitih namjena i složenosti korištenjem programskih jezika Java, PHP, Javascript te odgovarajućih radnih okvira.
 

Sigurnost web aplikacija 
Analiza sigurnosti postojećih web aplikacija, analiza namjerno ranjivih web aplikacija, penetracijska testiranja, osiguravanje postojećih web-aplikacija.
 

Beskontaktne tehnologije (RFID - NFC)
Razvoj aplikacija i sustava temeljenih na beskontaktnim tehnologijama. Razvoj aplikacija temeljenih na tehnologiji NFC (Near Field Communication) za uređaje s operacijskim sustavom Android. Razvoj RFID (Radio Frequency IDentification) aplikacija korištenjem programskih jezika Java, C# i C++.
 

Analiza ponašanja korisnika informacijskih usluga
Analiza statističkih i stvarnovremenih podataka o korištenju infomacijskih usluga i utvrđivanje pravilnosti u ponašanju korisnika. Izvori podataka mogu biti statistike o posjećenosti sjedišta weba, zapisi o kretanju korisnika u pokretnoj mreži. senzorski podaci i slično. Korištenje alata za analizu i prikupljanje podataka, primjena utvrđenih pravilnosti na optimizaciju usluga.