IT: Internetska telefonija

Zadaci: 

Teme u okviru područja su vezane za telekomunikacijske usluge s fokusom na telefoniju a uključuju dopunske usluge telefonije, kodiranje govornog signala, programiranje sučelja, protokole za softverske aparate i poslužitelje za telefoniju, obradu digitalnog sadržaja poput signala govora, slike ili teksta. Obrade digitalnog sadržaja izvodi se izolirano i do razine potrebe odabrane usluge, a uz pretpostavljene ili stvarne zahtjeve.

Metode: 

programiranje C, C++, Java, Praat, algoritmi za kompresiju, analizu i sintezu digitalnog sadržaja, integracija komponenti, testiranje sustava, instalacija i provjera usluga

Pomagala: 

Java; Envox CT studio; SIP, H323 i ISDN softverski telefoni, Asterisk, Specifična razvojna okruženja

Primjeri završnih radova:

  • Analiza i realizacija dodatnih usluga u pozivu
  • Sučelja za pokretanje i primanje poziva, te sučelja za kratke poruke

Predmeti: 

Telekomunikacijski sustavi i mreže

Integracija računala i telefonije

Komunikacijske mreže

Mentor: 

prof.dr.sc. Dragan Jevtić